Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pier-glass /'piəglɑ:s/  

  • Danh từ
    gương lớn (soi cả người, thường đặt ở trụ giữa hai cửa sổ)