Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (danh từ giống cái pierrette)
    vai hề kịch câm
    nghệ sĩ hát rong