Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ghé vào bờ, sự đổ bộ; sự hạ cánh
  vì động cơ trục trặc, máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp
  (cũng landing-place) bến; bãi hạ cánh
  thềm (cầu thang)

  * Các từ tương tự:
  landing craft, landing field, landing force, landing gear, landing ground, landing net, landing strip, landing troops, landing-craft