Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concisely /kən'saisli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngắn gọn, [một cách] súc tích