Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conciseness /kən'saisnis/  

  • Danh từ
    tính ngắn gọn, tính súc tích