Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aphoristic /,æfə'ristik/  

  • Tính từ
    [thuộc] châm ngôn;[có tính chất] châm ngôn

    * Các từ tương tự:
    aphoristically