Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tô pô) sự compac hoá, sự mở rộng compac
    onepoint c. compac hoá bằng một điểm (theo Alexanđrop)