Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compact disc /kəm,pækt 'disk/  

  • đĩa compắc