Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • compac hoá

    * Các từ tương tự:
    compactification