Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crude iron /'kru:d,aiən/  

  • Danh từ
    gang