Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embryonic /,embri'ɒnik/  

 • Tính từ
  còn phôi thai
  an embryonic foetus
  bào thai còn ở giai đoạn phôi
  the plan is still in its embryonic stage
  kế hoạch còn ở giai đoạn phôi thai

  * Các từ tương tự:
  embryonically