Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tinh dịch
  a seminal duct
  ống dẫn tinh dịch
  có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển về sau
  những lý thuyết của ông ta có ảnh hưởng sâu xa đến việc cải tổ giáo dục