Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền sơ cấp
    Một tên gọi khác cho tiền cơ bản hoặc TIỀN CÓ QUYÊN LỰC, tức là loại tiền do các nhà chức trách về tiền tệ phát hành