Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primary school /'praimərisku:l/  

  • Danh từ
    trường tiểu học (cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi)
    (Mỹ grade school, grammar school) trường sơ cấp (cho trẻ từ 6 đến 9 tuổi)