Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thị trường sơ cấp
    Một số tài sản khi bán lần đầu thì không được bán ở thị trường nơi mà sau đó chúng được buôn bán