Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Dominant firm price leadership   

  • (kinh tế)
    Giá của hãng khống chế