Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

normalcy /'nɔ:mlsi/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như normality