Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

longevity /lɒη'dʒevəti/  

  • Danh từ
    tuổi thọ