Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    toàn bộ sinh vật trong một môi trường ở một thời điểm nhất định