Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

standing ovation /stændiŋəʊ'vei∫n/  

  • Danh từ
    sự đứng dậy vỗ tay tán thưởng