Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

standing room /'stændiŋru:m/  

  • Danh từ
    chỗ đứng (cho khán giả)
    trong phòng hòa nhạc, chỉ còn chỗ đứng mà thôi (hết chỗ ngồi)