Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luminousness /'lu:minəsnis/  

  • Danh từ
    ánh sáng
    tính rõ ràng, tính minh xác, tính quang minh