Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disastrously /di'zɑ:strəsli/  /di'zæstrəsli/

  • Phó từ
    [một cách] tai hại, [một cách] thảm hại