Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] làm chết người, [một cách] gây tai họa
    nhiều người đã bị tử thương trong trận ném bom