Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatalise /'feitəlaiz/  

  • Nội động từ
    tin ở số mệnh; chịu số mệnh định đoạt
    Ngoại động từ
    bắt phải chịu số mệnh; để cho số mệnh định đoạt