Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatalistic /,feitə'listik/  

  • Tính từ
    tin theo thuyết định mệnh