Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, thường đùa)
  mùi hôi
  Động từ
  bốc mùi hôi

  * Các từ tương tự:
  pongee, pongo, pongy