Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) vượn người châu Phi
    con đười ươi