Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbelief /,disbi'li:f/  

  • Danh từ
    sự không tin
    nó lắng nghe câu chuyện kỳ lạ này mà lòng không tin