Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  leery of somebody (something)
  (khẩu ngữ)
  nghi ngờ cảnh giác
  I tend to be a bit leery of cut-price bargains
  tôi đâm ra phần nào cảnh giác với việc mua được những món hàng giảm giá…