Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distrustfully /dis'trʌstfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] nghi kỵ