Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspiciously /sə'spi∫əsli/  

 • Phó từ
  [một cách] đáng nghi ngờ
  acting suspiciously
  hành động một cách đáng nghi ngờ
  everything was suspiciously quiet
  mọi thứ đều im lặng một cách đáng ngờ