Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misconstruction /,miskəns'trʌk∫n/  

  • Danh từ
    sự hiểu sai, sự giải thích sai
    it is possible to place (puta misconstruction on the words
    có thể có sự hiểu sai về những từ này