Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suspiciousness /səs'piʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính đáng ngờ, tính khả nghi, tính ám muội, tính mập mờ
    tính đa nghi, tính hay nghi ngờ
    sự ngờ vực