Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disputable /di'spju:təbl/  

  • Tính từ
    có thể tranh cãi
    he made some disputable claims about his record
    anh ta đưa ra một số đòi hỏi có thể gây tranh cãi về kỷ lục của anh ta