Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] bè phái; [thích] bè phái
  a factious individual
  một cá nhân thích bè phái

  * Các từ tương tự:
  factiousness