Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divisive /'divaisiv/  

 • Tính từ
  gây chia rẽ
  a divisive effect
  tác động gây chia rẽ

  * Các từ tương tự:
  divisively, divisiveness