Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

factiousness /fæk'tiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính bè phái