Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

litigious /li'tidʒəs/  

 • Tính từ
  [thuộc] kiện cáo
  có thể dẫn đến kiện cáo
  (thường xấu) thích kiện cáo

  * Các từ tương tự:
  litigiousness