Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

polemic /pə'lemik/  

 • Danh từ
  cuộc luận chiến, cuộc bút chiến
  bài luận chiến, bài bút chiến
  polemics
  (số nhiều) thuật luận chiến, thuật bút chiến

  * Các từ tương tự:
  polemical, polemically, polemicist, polemics