Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncertainly /ʌn'sɜ:tnli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngập ngừng
    speak uncertainly
    nói ngập ngừng