Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjectural /kən'dʤektʃərəl/  

  • Tính từ
    phỏng đoán, ước đoán, thích phỏng đoán

    * Các từ tương tự:
    Conjectural behavior, CONJECTURAL VARIATION, conjecturally