Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresolutely /i'rezəlu:tli/  

  • Phó từ
    [một cách] do dự, [một cách] phân vân, [một cách] lưỡng lự