Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irresoluteness /i'rezəlu:tnis/  

  • Danh từ
    tính do dự, tính phân vân, tính lưỡng lự
    tính thiếu quyết tâm, tính thiếu quả quyết