Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disconcertingly /'diskən'sɜ:tiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng bối rối, [một cách] đáng ngạc nhiên