Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    khấy đục (nước)
    chọc tức, làm phát cáu

    * Các từ tương tự:
    roily