Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fuelling station /'fjuəliɳ'steiʃn/  

  • Danh từ
    trạm cung cấp chất đốt