Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

combustible /kəm'bʌstəbl/  

 • Tính từ
  dễ cháy, dễ bắt lửa
  dầu xăng rất dễ bắt lửa
  dễ kích động; bồng bột
  a combustible temperament
  tính khí bồng bột
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  chất đốt

  * Các từ tương tự:
  combustibleness