Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đùa hoặc tu từ)
    mặt
    a smiling visage
    mặt tươi cười