Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hộp có lổ thủng để rắc phấn hay rảy nước hoa